Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri huyện Kỳ Anh)
EmailPrintAa
14:09 09/12/2019

Câu hỏi: Sớm phê duyệt Đề án kiện toàn sắp xếp tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh và có cơ chế, giải pháp bố trí nguồn nhân lực đảm bảo trung tâm đi vào hoạt động đúng lộ trình kế hoạch (cử tri huyện Kỳ Anh)

Trả lời:

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4573/UBND-NC 1 đồng ý chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Kỳ Anh kịp thời thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế huyện theo Đề án phê duyệt. Thực hiện chỉ đạo, UBND huyện Kỳ Anh đã và đang phối hợp Sở Y tế, Sở Nội vụ thẩm định Đề án vị trí việc làm Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

BBT

    Ý kiến bạn đọc