Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, Thị xã Hồng Lĩnh)
EmailPrintAa
14:11 09/12/2019

Câu hỏi: Sớm rà soát, có hướng dẫn cụ thể việc huy động, xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất các trường học (cử tri huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, Thị xã Hồng Lĩnh)

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (trong đó có cơ sở vật chất trường học); ban hành Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 30/7/2019 về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

BBT

    Ý kiến bạn đọc