Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri thành phố Hà Tĩnh)
EmailPrintAa
14:12 09/12/2019

Câu hỏi: Xem xét cho thành phố Hà Tĩnh chủ động tuyển dụng đủ giáo viên theo định biên, cơ cấu được giao để đảm bảo số lượng giáo viên cho các bậc học mầm non và tiểu học năm học 2019 - 2020 (cử tri thành phố Hà Tĩnh)

Trả lời:

Đối với bậc học mầm non: Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Văn bản số 938-TB/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát tổng thể tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực giáo dục, y tế.

Đối với bậc học tiểu học: UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương tuyển dụng 456 biên chế giáo viên tiểu học/499 còn thiếu (Văn bản số 5780/UBND-NC1 ngày 30/8/2019). Trong đó, TP Hà Tĩnh được giao tuyển dụng 44 chỉ tiêu.

BBT

    Ý kiến bạn đọc