Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII (Cử tri thị xã Hồng Lĩnh)
EmailPrintAa
09:27 29/12/2020

Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo việc hướng dẫn thủ tục để cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Trần Giai, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh đã bị cháy mất hiện nay chỉ còn giấy báo tử

Năm 2015, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã lập danh sách đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Trần Giai nhưng do không có hồ sơ lưu, Sở, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, không tìm được danh sách thân nhân hưởng chế độ trước ngày 01/01/1995 lưu ở các cấp nên chưa có căn cứ để giải quyết. Thân nhân ông Trần Giai đã trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng do không có hồ sơ lưu trữ. Giấy báo tử năm 1954, đơn vị báo tử đã thay đổi nên đã hướng dẫn gia đình tiếp tục tìm các hồ sơ để có cơ sở xem xét giải quyết.

UBND tỉnh giao UBND thị xã Hồng Lĩnh trả lời cho cử tri và hướng dẫn cử tri thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị chính sách theo đúng quy định.

BBT

    Ý kiến bạn đọc