Tài liệu phục vụ Đại biểu thảo luận Tổ tại Kỳ họp thứ XII, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
10:17 29/11/2019

1. Hướng dẫn tổ chức thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

2.Tình hình hình kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch năm 2020

3 . Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

- Phụ lục

4 . Tờ trình thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Nghèn mở rộng, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại IV

5 . Tờ trình về việc thông qua Đề án công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III

+ Dự thảo Nghị quyết

6 . Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

7 . Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

8 . Tờ trình về việc đề nghị quyết định mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS điều trị ARV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

+ Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

9 . Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợđối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyệntrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

- Biểu mẫu

10 . Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

+ Dự thảo Nghị quyết

11 . Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tạicác xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Hương Khê

+ Dự thảo Nghị quyết

12. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025

13. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo tại tỉnh Hà Tĩnh

15. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

16. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợtrang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

17. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020

- Phụ luc

18. Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận phương án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

19. ​Tờ trình về việc đề nghị thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và lao động hợp đồng năm 2020

+ Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2019;Kế hoạch biên chế năm 2020

- Phụ lục

- Dự thảo Nghị quyết

20. Tờ trình về việc thực hiện “Cập nhật, chỉnh lý bản đồ  và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”

+ Đề án cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh​ giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

21. Tờ trìn về việc ban hành một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Cẩm Xuyên và huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

- Dự thảo Nghị quyết

22. V/v ban hành Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

- Phụ lục

23. Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

24. Tờ trình về việc xem xét, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

- Phụ lục BC

25.Tờ trinh THD và CMD sử dụng đất 2020

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

Tải toàn bộ tài liệu


    Ý kiến bạn đọc