Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
22:57 10/12/2019

Sơ đồ chổ ngồi (từ buổi chiều 13/12/2019) kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Chương trình kỳ họp

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

1. Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch năm 2020

+ Phụ lục

2. Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

+ Phụ lục

3 . Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 2019

4. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

5. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2020

+ Phụ lục BC

6. Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2019; Kế hoạch biên chế năm 2020

7. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

+ Phụ lục kèm theo

8. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XVII

9 . Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

10. Báo cáo tóm tắt trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12

11. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

12. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đấu tranh PCTN năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

II. CÁC TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

1.Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

+ Dự thảo Nghị quyết

2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách BVMT giai đoạn 2018 - 2020

+ Dự thảo Nghị quyết

3. Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

4 .Tờ trình về việc thực hiện “Cập nhật, chỉnh lý bản đồ  và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”
+ Đề án

+ Phụ lục

+ Dự thảo Nghị quyết

5. Tờ trình V/v thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Nghèn mở rộng, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại IV

6. Tờ trình về việc thông qua Đề án công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III

+ Dự thảo Nghị quyết

7. Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

8. Tờ trình về việc đề nghị quyết định mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và mức hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS điều trị ARV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

9. Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025

+ Dự thảo Nghị quyết

+ Đề án

- Phụ lục

10. Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

11. Tờ trình về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

+ Dự thảo Nghị quyết

12. Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Hương Khê

+ Dự thảo Nghị quyết

1 3. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020

+ Dự thảo Nghị quyết

14. Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

+ Dự thảo Nghị quyết

15. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo Nghị quyết

16. Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án  cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020

+ Dự thảo Nghị quyết

+ Phụ lục 1

+ Phụ lục 2

17. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan,tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và lao động hợp đồng năm 2020

- Dự thảo Nghị quyết

+ Phụ lục kèm theo Tờ trình

1 8. Tờ trình về việc xem xét, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

+ Dự thảo Nghị quyết

+ Phụ lục kèm theo

19. Tờ trình về việc xem xét thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo Nghị quyết

+ Báo cáo thuyết minh xây dựng Bảng giá đất năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh

+ Phụ lục bảng giá đất

20. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

+ Dự thảo Nghị quyết

21.Tờ trình ban hành Nghị quyết tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

+ Dự thảo Nghị quyết

+ Phụ lục

22. Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựnghuyện Cẩm Xuyên và huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2021

+ Dự thảo Nghị quyết

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND

1.Báo cáo Kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019

+ Phụ lục kèm theo BC

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ năm 20120

3 . Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019; nhiệm vụ năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

4 . Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

5. ​Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh

6. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

IV . BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND

+ BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

1. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

2. ​Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 202

3. ​Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

5. Báo cáo thẩm tra về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020

8.Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện​“Cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”

9. ​Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách​tạo nguồn lực xây dựng huyện Cẩm Xuyên và Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2021

10. Báo cáo thẩm tra Quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

11. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020

12. Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách

+ BAN PHÁP CHẾ

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực nội chính; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; các báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh năm 2019

2. Báo cáo thẩm tra về Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2020

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

4. ​Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê

5. ​Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Kỳ Anh là đô thị loại III,​ trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Nghèn mở rộng, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại IV

+ BAN VĂN HÓA - XàHỘI

1. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo tại tỉnh Hà Tĩnh

2. ​Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụkhám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán củaQuỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh​  của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

3 . ​Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợđối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025

4. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợtrang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp,khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

5. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

6.Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019,kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (lĩnh vực văn hóa - xã hội )

V. BÁO CÁO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

1. Đề cương báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

2.Báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh

3. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII.

4. Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2019  và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

5. Bài phát biểu của UB MTTQ tỉnh

Đề nghị chuẩn bị trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Tải toàn bộ tài liệu


    Ý kiến bạn đọc