TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
126/GM-HĐND Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 23 để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền 21/08/2018
54/TB-HĐND Thông báo thay đổi lịch làm việc - Hỏa tốc - KTNS 20/08/2018
55/TB-ĐKT666 Thông báo thay đổi lịch làm việc kiểm tra thực địa đoàn KT 666 - hỏa tốc 20/08/2018
53/TB-HĐND Thông báo chương trình giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh 13/08/2018
118/GM-HĐND Họp thống nhất đề cương, kế hoạch giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018" 07/08/2018
117/GM-HĐND Thông qua Dự thảo báo cáo kết qủa kiểm tra tại huyện Thạch Hà 06/08/2018
51/TB-HĐND Thông báo triệu tập kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVII (N-60) 02/08/2018
52/TB-ĐKT666 Thông báo nội dung, chương trình hồ sơ và đi thực địa đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên môi trường 01/08/2018
38/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018" 26/07/2018
50/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 24/07/2018
49/TB-HĐND Thông báo điều chỉnh nội dung chất vấn lĩnh vực văn hóa 15/07/2018
24/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 12/07/2018
26/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 12/07/2018
27/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 12/07/2018
28/BC-HĐND Báo cáo BThẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 12/07/2018
29/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 12/07/2018
30/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 12/07/2018
31/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 12/07/2018
33/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh 12/07/2018
35/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo 12/07/2018
36/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách trong sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 12/07/2018
37/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh 12/07/2018
38/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo 12/07/2018
39/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực văn hóa - xã hội) 12/07/2018
40/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị về phát triển giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 12/07/2018