Tài liệu Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
10:21 01/06/2023

Chương trình kỳ họp

I .  BÁO CÁO, TỜ TRÌNH  CỦA UBND TỈNH

II. TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

192/ TTr-UBND Tờ trình Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụngrừng để thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu Giang Nam tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

+ Dự thảo nghị quyết

169/TTr-UBND Tờ trình v ề việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất;
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (điều chỉnh, bổ sung) từ năm 2023

+ Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục thu hồi đất

- Phụ lục chuyển mục đích sử dụng

181/TTr-UBND Tờ trình và Dự thảo nghị quyết v ề việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương

153/TTr-UBND Tờ trình Về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Điều chỉnh kế hoạch vốn NTM năm 2022 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp của ngân sách tỉnh năm 2022 phân bổ tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 25/8 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

- Phụ lục 5

Phụ lục tổng hợp phân bổ vốn

178/TTr-UBND Tờ trình V/v quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

96/TTr-UBND Tờ trình quyết định chủ trƣơng đầu tƣ các dự án khắc phục cấp bách thiệt hại do thiên tai năm 2022

+ Dự thảo nghị quyết

166/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo nghị quyết

198/TTr-UBND Tờ trình thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà tại huyện Thạch Hà, tỷ lệ 1/2.000

+ Dự thảo nghị quyết

186/TTr-UBND Tờ trình và Dự thảo nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

+ Phụ lục 1

+ Phụ lục 2

+ Phụ lục phân bổ vốn

201/TTr-UBND Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa
Chân Tiên, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà

202/TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện hạng mục cột và đường dây 35kV - Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh

III. BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND

239/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, tỷ lệ 1/2.000

240/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

241/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất  (điều chỉnh, bổ sung) năm 2023

242/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

243/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Điều chỉnh kế hoạch vốn Nông thôn mới năm 2022 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp của ngân sách tỉnh năm 2022

244/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000

245/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

246/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương do cấp huyện, xã quản lý

247/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết  quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

248/BC-HĐND Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc