Tài liệu Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
14:30 12/12/2021

Chương trình kỳ họp thứ 4

Sơ đồ chổ ngồi

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

493/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

- Phụ lục

2 . 461/BC-UBND. Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 2021

3 . 458/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 10 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

4 . Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đấu tranh PCTN năm 2021 và phương hướng , nhiệm vụ năm 2022

5 . 474/BC-UBND Báo cáo công tác kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021

6 . Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

- Phụ lục

7 . Báo cáo Tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2021; Kế hoạch biên chế năm 2022

8. 496/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị củacử tri gửi tới Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII

9 . Báo cáo Kế hoạch Tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025

- Phụ lục

10. 505/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021; Phương án phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

- Phụ lục

II. CÁC TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH

489/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

487/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị giao Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và lao động hợp đồng năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ luc 2

479/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục đưa ra khỏi Danh muc THD năm 2022

- Phụ lục đưa ra khỏi Danh muc CMD 2022

- Phụ lục Danh mục THD 2022 (Kèm theo NQ HĐND tỉnh)

479.  Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

- Dự thảo nghị quyết

483/TTr-UBNDVề việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

- Để án

- Dự thảo nghị quyết

8335/ TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh

- Dự thảo nghị quyết

448/TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác đá xây dựng

- Dự thảo nghị quyết

473/TTr-UBND Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Km49+900 - Km74+680 (đường Hồ Chí Minh vào Đồn 575, Bản Giàng), huyện Hương Khê

- Dự thảo nghị quyết

480/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục đưa ra khỏi danh mục THD 2022

- Phụ lục danh muc THD kèm nghị quyết

- Phụ lục đưa ra khỏi danh muc CMD 2022

- Phụ lục danh muc CMD 2022 kèm nghị quyết

450/TTr-UBND Tờ trình thông qua Nghị quyết đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh

- Dự thảo nghị quyết

486/TTr-UBND Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

463/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARSCoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

444/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị ban hành “Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

- Dự thảo nghị quyết

446/Ttr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc và Thạch Hà

- Dự thảo nghị quyết

472/TTr-UBND Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

478/TTr-UBND Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết “Chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

- Dự thảo nghị quyết

524/TTr-UBND Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

484/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025

- Dự thảo nghị quyết

- Dự toán chính sách

494/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua Đề án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng

- Đề án

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

503/TTr-UBND Tờ trình về việc phê chuẩn quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mứcphân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

- PL01_nhiem-vu-thu-chi-NSDP-giai-doan-2022-2025

- PL02_Dinh-muc-chi-TX-NSDP-gia-doan-2022-2025

- Phu-bieu-01.-Phu-bieu-ty-le-dieu-tiet-2022-2025

502/TTr-UBND Tờ trình về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

494/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua Đề án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng

- Đề án

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

497/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc năm 2022

- Dự thảo nghị quyết

- Danh mục THD 2022 (Kèm theo NQ HĐND tỉnh)

- Đưa ra khỏi Danh muc CMD 2022

- Danh mục CMD 2022 (Kèm theo NQ HĐND tỉnh)

505/TTr-UBND Tờ trình về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

- Dự thảo nghị quyêt

- Phụ lục

475/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025

495/TTr-UBND Tờ trình thông qua Nghị quyết đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh

- Dự thảo nghị quyết

492/TTr-UBND Tờ trình về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

- Dự thảo nghị quyết

559/TTr-HĐND Tờ trình về thông qua kết quả giải quyết các vấn đề giữa 2 kỳ họp

- Dự thảo nghị quyết

III. BÁO CÁO HĐND CÁC BAN HĐND TỈNH

532/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

533/BC-HĐND  Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

- Phụ luc 01

- Phụ luc 02

- Phụ luc 03

BAN PHÁP CHẾ

529/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

1. 526/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

2 . 527/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra về Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2022

3 . 528/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại thành phố à Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc và Thạch Hà

4 . 529/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Pháp chế ội đồng nhân dân tỉnh

5 . 530/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 - 2021

6. 552/BC-HĐND Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

535/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025

534/BC-HĐND Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

536/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh

537/BC-HĐND Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

538/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh

539/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

540/BC-HĐNDThẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩnTổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

541/BC-HĐND  Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

542/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

543/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

544/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

545/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

546/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2022-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

547/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

548/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

549/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng

550/BC-HĐND Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

551/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

557/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

553/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

554/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

555/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (lĩnh vực văn hóa - xã hội)

556/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

557/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 của Ban Văn hoá - Xã hội ội đồng nhân dân tỉnh

558/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh

CÁC BÁO CÁO KHÁC

134 /BC-MTTQ-BTT Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

1186 /BC-TA Kết quả công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

529/BC-VKS Báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4

1291/BC-THADS Báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4

1. Báo cáo trả lời chất vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Báo cáo trả lời chất vấn Sở Lao đông TB&XH

3. Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Nội vụ

4. Báo cáo trả lời chất vấn Sở Nông nghiệp PTNT

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc