Cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026
EmailPrintAa
08:46 30/06/2021

Bộ máy tổ chức HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026)

THƯỜNG TRỰC  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ​TỈNH KHOÁ XVIII (Nhiệm kỳ 2021-2026)

CHỦ TỊCH HĐND

Ông: Hoàng Trung Dũng

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Ông: Trần Tú Anh

Ông: Trần Văn Kỳ

CÁC ỦY VIÊN

Bà: Nguyễn Thị Nhuần

Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga

Bà: Đào Thị Anh Nga

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII (Nhiệm kỳ 2021-2026)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

1. Bà: Nguyễn Thị Nhuần

- Trưởng ban

2. Ông: Phạm Nghĩa

- Phó Trưởng ban

3. Ông: Trần Báu Hà

- Ủy viên

4. Ông: Đặng Văn Thành

- Ủy viên

5. Bà: Nguyễn Thị Việt Hà

- Ủy viên

6. Ông: Nguyễn Đức Tới

- Ủy viên

7. Ông: Nguyễn Huy Hùng

- Ủy viên

8. Ông: Nguyễn Việt Hùng

- Ủy viên

9. Bà: Từ Thị Hòa

- Ủy viên

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

1. Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga

- Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Văn Tuấn

- Phó Trưởng ban

3. Ông:  Hà Văn Trọng

- Ủy viên

4. Ông: Lê Trung Phước

- Ủy viên

5. Ông: Trần Quang Tuấn

- Ủy viên

6. Ông: Đặng Trần Phong

- Ủy viên

7. Ông: Trương Quang Long

- Ủy viên

8. Ông: Nguyễn Đức Thắng

- Ủy viên

9. Bà Võ Thị Hồng Minh

- Ủy viên

BAN VĂN HOÁ - XàHỘI HĐND TỈNH

1. Bà Đào Thị Anh Nga

Trưởng ban

2.Ông: Thái Văn Sinh

- Phó Trưởng ban

3. Ông: Võ Hồng Hải

- Ủy viên

4. Ông: Nguyễn Văn Danh

- Ủy viên

5. Bà: Nguyễn Thị Nguyệt

- Ủy viên

6. Bà: Nguyễn Thị Hà Tân

- Ủy viên

7. Ông: Nguyễn Tiến Hùng

- Ủy viên

8. Bà: Nguyễn Thị Lệ Hà

- Ủy viên

ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP

1. Ông: Phạm Xuân Phú

- Tổ Trưởng

2.  Bà: Nguyễn Thị Việt Hà

- Tổ Phó

3. Ông: Phan Trung Kiên

- Tổ viên

BBT

    Ý kiến bạn đọc