Tỗ chức bộ máy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV
EmailPrintAa
09:23 24/10/2018

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XV (NHIỆM KỲ 2004-2009)

CHỦ TỊCH: Ông Nguyễn Thanh Bình

PHÓ CHỦ TỊCH: Ông Thiều Đình Duy

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC: Ông Trương Công Bảng

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

1. Ông Lê Việt Hà

Trưởng ban

2. Ông Trần Nam Hồng

Phó Trưởng ban

3. Bà Trần Thị Hoa

Thành viên

4. Ông Nguyễn Minh Châu

Thành viên

5. Ông Nguyễn Doãn Sáng

Thành viên

6. Ông Nguyễn Văn Sơn

Thành viên

7. Ông Trần Đình Vọng

Thành viên

BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI HĐND TỈNH

1. Ông Phạm Đức Ban

Thành viên

2. Bà Hoàng Thị Cẩm Tú

Trưởng ban

3. Ông Lê Đức Quý

Thành viên

4. Ông Nguyễn Đình Đạt

Thành viên

5. Bà Trần Thị Kim Hoa

Thành viên

6. Ông Đinh Quốc Thị

Thành viên

7. Bà Phan Thị Ninh

Phó trưởng ban

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

1. Ông Thiều Đình Duy

Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Trọng Nhiệu

Phó Trưởng ban

3. Bà PhanThị Tập

Thành viên

4. Ông Phan Duy Đường

Thành viên

5. Ông Trần Thanh Bình

Thành viên

6. Ông Thái Sinh

Thành viên

7. Ông Trương Quang Bách

Thành viên

ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP

1. Ông Lê Đình Sơn

Trưởng đoàn Thư ký

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Thành viên


    Ý kiến bạn đọc