Tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
EmailPrintAa
09:26 24/10/2018

Bộ máy tổ chức HĐND tỉnh khóa XVI

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVI (Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

CHỦ TỊCH HĐND

Ông: Nguyễn Thanh Bình (chuyển công tác ra Trung ương, đã miễn nhiệm)

Ông: Võ Kim Cự (từ tháng 8/2015)

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Ông: Thiều Đình Duy (Đã nghĩ chế độ từ ngày 01/3/2014)

Bà: Nguyễn Thị Nữ Y (Từ tháng 7/2014)

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND

Bà: Hoàng Thị Cẩm Tú

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

1. Ông Nguyễn Trí Lạc

- Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Văn Thanh

- Phó Trưởng ban

3. Ông Trần Nam Hồng ( Đã miễn nhiệm )

- Thành viên

4. Ông Nguyễn Huy Tiến

- Thành viên

5. Ông Đinh Nho Hậu

- Thành viên

6. Ông Đỗ Khoa Văn

- Thành viên

7. Đặng Quốc Khánh (Đã miễn nhiệm tháng 7/2014)

- Thành viên

8 . Bà Đậu Thị Thủy (Từ tháng 7/2014)

- Thành viên

BAN VĂN HÓA - XàHỘI HĐND TỈNH

1.Ông Đoàn Đình Anh

- Trưởng ban

2. Ông Trần Trung Dũng

- Phó Trưởng ban

3. Ông Đặng Quốc Vinh

- Thành viên

4. Ông Bùi Đức Hạnh

- Thành viên

5. Bà Phan Thị Ninh (Đã miễn nhiệm tháng 7/2014)

- Thành viên

6. Bà Phan Thị Tố Hoa (Từ tháng 7/2014)

- Thành viên

7. Ông Đinh Quốc Thị

- Thành viên

8. Bà Nguyễn Thị Hà Tân

- Thành viên

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

1. Ông Nguyễn Trọng Nhiệu

- Trưởng ban

2. Ông Thái Sinh

- Phó Trưởng ban

3. Ông Hà Văn Thạch

- Thành viên

4. Ông Nguyễn Văn Hổ (Từ tháng 7/2014)

- Thành viên

5. Ông Đặng Quốc Cương (Từ tháng 7/2014)

- Thành viên

6. Ông Phan Văn Kỳ

- Thành viên

7. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ

- Thành viên

8.Nguyễn Quốc Việt (Đã miễn nhiệm)

- Thành viên

9. Nguyễn Thị Nữ Y (Đã miễn nhiệm)

- Thành viên

10. Trần Công Trường ( Đã miễn nhiệm)

- Thành viên

ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP

1. Ông Trần Viết Hậu

- Tổ Trưởng

2. Ông Võ Hồng Hải

- Tổ Phó

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt

- Tổ viên


    Ý kiến bạn đọc