Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI (cử tri toàn tỉnh)
EmailPrintAa
15:15 08/07/2014

Câu hỏi:

Đề nghị Tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án sáp nhập các trường học trên địa bàn Tỉnh và việc thực hiện chuyển đổi các trường Mầm non sang trường Mầm non công lập; tiếp tục có cơ chế khuyến khích việc xã hội hóa trong giáo dục để đầu tư xây dựng các trường tư thục có chất lượng cao, nhất là ngành học Mầm non.

Trả lời:

Tổng kết Đề án Quy hoạch và chuyển đổi mầm non:

Theo lộ trình việc thực hiện Đề án quy hoạch lại hệ thống trường mầm non và phổ thông đến năm 2015 mới hoàn thành, thực tế hiện nay các trường mầm non, tiểu học cơ bản đã thực hiện xong (còn 04 trường Tiểu học nhập THCS); THCS còn 26 trường. Các trường này dự kiến sẽ sáp nhập vào đầu năm học 2014-2015.

Việc chuyển đổi trường Mầm non bán công sang công lập đã thực hiện xong. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chỉ tiêu tuyển giáo viên, nhưng hiện nay các địa phương đang thực hiện.

Từ thực tế nói trên UBND tỉnh sẽ tổ chức tổng kết vào cuối năm 2014 hoặc quý I/2015.

Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với trường ngoài công lập:

Về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công tập, theo đó các cơ sở ngoài công lập được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu nhà nước; ưu đãi với mức tối đa 50% lãi vay để xây dựng cơ sở hạ tầng, sữa chữa tài sản; giao đất không thu tiền; người lao động được hưởng chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài như cán bộ, giáo viên trong các cơ sở công lập. Đảng và Nhà nước đã có chính sách khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục, kết quả thực hiện phụ thuộc vào các cơ sở giáo dục .

Hiện nay toàn tỉnh có 05 trường THPT ngoài công lập; 04 trường mầm non tư thục. 


    Ý kiến bạn đọc