TÌM KIẾM VĂN BẢN

Báo cáo
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
456/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 04/11/2021
455/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 04/11/2021
454/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026 04/11/2021
443/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh 04/11/2021
452/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh 04/11/2021
451/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 04/11/2021
450/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 04/11/2021
449/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung) năm 2021 04/11/2021
448/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 04/11/2021
447/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 04/11/2021
446/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về giá thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với các hộ dân tại Khu tái định cư Đông Yên, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh 04/11/2021
445/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên 04/11/2021
444/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 04/11/2021
322/BC-HĐND Báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII trên lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách 27/08/2021
108/ĐĐBQH Báo cáo, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 29/07/2021
62/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện ghị quyết 93/2018/NQ- D của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, dặm ghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo 13/05/2021
135/BC-HĐND Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế ngân sách nhiệm kỳ 2016-2021 27/04/2021
136/BC-HĐND Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/04/2021
136/BC-HĐND Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/04/2021
128/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của ban Pháp chế nhiệm kỳ 2016-2021 21/04/2021
120/BC-HĐND Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 19/04/2021
478/BC-ĐGS Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh 06/11/2020
313/BC-HĐND Kết quả khảo sát mỏ cát tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ 06/07/2020
290/BC-HĐND Kết quả giám sát giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Mạn, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang 02/07/2020
298/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 02/07/2020