Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
EmailPrintAa
14:29 26/06/2016

I. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, ​NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

1. Báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

2. Tờ trình thông qua các nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2016-2021

 

3. Dự thảo Nghị quyết nội quy các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2016-2021

 

4. Nội quy các Kỳ họp Hội đồng nhân dân

 

 

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND TỈNH

 

1. Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh

 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 ( biểu mẫu một số 

chỉ tiêu ước 6 tháng)(biểu mẫu báo cáo KTXH)

 

+ Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,

quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016

 

2. Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ,

 giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 (kèm theo phụ lục)

 

3. Báo cáo Thực hiện Dự toán thu- chi Ngân sách 6 tháng đầu năm;

 nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 (phụ lục)

 

4. Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành phố

Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018

 

5. Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực

xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018

 

6. Tờ trình Về việc đề nghị thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất,

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

(bổ sung) 6 tháng cuối năm 2016

 

7. Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung)

6 tháng cuối năm 2016

 

+ Phụ lục các danh mục, công trình, dự án cần thu hồi đất đã được Thường trực HĐND

chấp thuận tại văn bản 84/HĐND ngày 17/3/2016

+ Phụ lục danh mục các công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất 6 tháng

 cuối năm 2016 của huyện Lộc Hà

+ Phụ lục Nghị quyết danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất đã được

Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận tại văn bản 141/HĐND tỉnh ngày 22/4/2016

+ Phụ lục danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 của

huyện Vũ Quang

 

8. Báo cáo về việc giải quyết kiến nghị cử tri, gửi tới tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI

 

9Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, 

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 

10. Báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI

 

11. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

6 tháng đầu năm 2016

 

III BÁO CÁO CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

1. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tình hình thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

 

2. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc

ban hành một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh

đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018

 

3. Báo cáo thẩm tra Ban KTNS tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua

Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (bổ sung) 6 tháng cuối năm 2016

 

4.  Báo cáo tóm tắt Ban KTNS thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng

cuối năm 2016 và các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế

và ngân sách trình kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

 

5. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ nhất,

HĐND tỉnh khóa XVII

 

6. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo

của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm,

nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 

 

IV CÁC BÁO CÁO KHÁC

 

1. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021

 

2. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng

cuối năm 2016 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh

 

3. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại

kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khoá XVII. (Phụ lục số liệu 6 tháng đầu năm 2016)

 

4. Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016 và phương

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Tải toàn bộ tài liệu


    Ý kiến bạn đọc