TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 4
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
63/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh 16/12/2021
62/NQ-HĐND Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 16/12/2021
61/NQ-HĐND Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 30/12/2021
60/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022của Hội đồng nhân dân tỉnh 30/12/2021
59/NQ-HĐND 30/12/2021
58/NQ-HĐND Điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà 16/12/2021
57/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 16/12/2021
56/2021/NQ-HĐND Về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xãtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 30/12/2021
55/NQ-HĐND Nghị quyết về Đề án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng 30/12/2021
54/NQ-HĐND Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 30/12/2021
53/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 30/12/2021
52/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhândân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 30/12/2021
51/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 30/12/2021
50/NQ-HĐND Đặt tên, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh 30/12/2021
49/2021/NQ-HĐND Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 30/12/2021
48/2021/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 30/12/2021
47/2021/NQ-HĐND Thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 30/12/2021
46/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 30/12/2021
45/NQ-HĐND Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2022 30/12/2021
44/2021/NQ-HĐND Nghị quyết một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 30/12/2021
43/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh 30/12/2021
42/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 30/12/2021
41/NQ-HĐND Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷlệ % phân chia nguồn thu và phân cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 30/12/2021
NQ/40-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 30/12/2021