TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 3
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
39/NQ-HĐND Nghị quyết bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026 06/11/2021
38/NQ-HĐND Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026 06/11/2021
37/NQ-HĐND Nghị quyết về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh, giai đoạn 2021-2026 06/11/2021
36/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh 06/11/2021
35/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng (bổ sung) năm 2021 06/11/2021
34/NQ-HĐND Nghị quyết về di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 06/11/2021
33/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục linhc vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 06/11/2021
32/NQ-HĐND Nghị quyết, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỷ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên 06/11/2021
31/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 06/11/2021
30/NQ-HĐND Nghị quyết về giá thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với các hộ dân Khu tái định cư Đông Yên, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh 06/11/2021
29/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn Hà Tĩnh 26/11/2021
28/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 06/11/2021
27/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh 06/11/2021
26/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 06/11/2021
25/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 06/11/2021