TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 14
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
127/NQ-HĐND Nghị quyết Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045 13/07/2023
126/NQ-HĐND Nghị quyết Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2023 13/07/2023
125/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 13/07/2023
124/NQ-HĐND Nghị quyêt về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 13/07/2023
124/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 13/07/2023
123/NQ-HĐND Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 13/07/2023
122/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
121/NQ-HĐND Nghị quyết cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 13/07/2023
120/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 13/07/2023
119/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 13/07/2023
118/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 13/07/2023
117/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 13/07/2023
116/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 13/07/2023