TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kế hoạch
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
44/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 19/01/2024
01/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 01/01/2024
580/TB-HĐND Phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2023 05/11/2023
576/KH-HĐND Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 05/11/2023
249/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVIII trước Kỳ họp thứ 14 06/06/2023
27/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 09/01/2023
24/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Pháp chếHĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 05/01/2023
17/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 02/01/2023
431/KH-HĐND Tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh 08/11/2022
383/KH-HĐND Kế hoạch triển khai giám sát năm 2023 10/10/2022
197/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 16/06/2022
23/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 14/02/2022
34/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động 2022 của Ban Pháp chế 08/02/2022
25/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 24/01/2022
458/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 09/11/2021
434/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 03/11/2021
330/KH-ĐGS Kế hoạch giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” 06/09/2021
300/KH-HĐND Chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 06/08/2021
285/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 29/07/2021
288/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - xã hội 29/07/2021
281/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 21/07/2021
225/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021
193/KH-HĐND Dự kiến Kế hoạch kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII 07/06/2021
63/KH-HĐND Chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 10/03/2021
44/KH-HĐND Hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh 22/02/2021