TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 2
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
24/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 17/07/2021
23/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 17/07/2021
22/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung khoản 1, 2, 4 Điều 1 của Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 17/07/2021
21/NQ-HĐND Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà và Nghi Xuân 17/07/2021
20/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua phương án cơ cấu lại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh 17/07/2021
19/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh 17/07/2021
18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 17/07/2021
17/NQ-HĐND Nghị quyết tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng cho năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh 17/07/2021
16/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 17/07/2021
15/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045 17/07/2021
14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 17/07/2021
13/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 17/07/2021
12/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 17/07/2021
11/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 17/07/2021