Câu hỏi: Đề nghị chỉ đạo ngành GD- ĐT và chính quyền cấp huyện rà soát và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp các cấp học, ngành học một cách hợp lý, khoa học, có tính chiến lược, phù hợp với thực tế nhằm tránh lãng phí trong đầu tư và nhân lực. Quan tâm kiện toàn, củng cố các trung tâm học tập cộng đồng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh và người dân. Có chính sách đầu tư cho các cơ sở giáo dục tại các vùng không được hưởng lợi chương trình 30b, 106, 135 và các chương trình đầu tư của các tổ chức quốc tế. Tập trung giải quyết việc mất cân đối thừa - thiếu giáo viên ở các cấp học, bậc học.

14:07 30/03/2012

Câu hỏi: Cử tri phản ánh ở một số địa phương việc đóng nộp của con em khi đến trường còn quá lớn so với thu nhập của người dân; chất lượng dạy của một số giáo viên còn hạn chế; chất lượng học của học sinh chưa cao; tiêu cực và tệ nạn đã xẩy ra trong một số trường, lớp, cơ sở giáo dục,... đã và đang là mối lo ngại của người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục xem xét và có biện pháp giải quyết để người dân yên tâm khi con em đến trường

14:06 30/03/2012

Câu hỏi: Tăng cường chỉ đạo ngành giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng trường chuẩn, lớp chọn, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh. Có cơ chế, chính sách hợp lý để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, chính sách đãi ngộ cho giáo viên, nhất là bậc học mầm non; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường lớp, thiết bị dạy và học cho các trường học vùng sâu, vùng xa. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đưa các trường mầm non vào hệ công lập, biên chế cho giáo viên

14:05 30/03/2012

Câu hỏi: Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo; có biện pháp hướng nghiệp, dạy nghề, cân đối nguồn nhân lực, giải quyết đầu ra cho con em tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề, tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên tuyển dụng, thu hút nhân tài

14:03 30/03/2012