TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 11
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
104/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 16/12/2022
103/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030 16/12/2022
102/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám sát các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh 16/12/2022
101/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung, phân khai kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 16/12/2022
100/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng từ năm 2023 16/12/2022
99/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh 16/12/2022
98/NQ-HĐND Nghị quyết Giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023 16/12/2022
97/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 16/12/2022
96/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 16/12/2022
95/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 16/12/2022