TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
124/2024/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025 04/05/2024
123/2024/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh). 04/05/2024
167/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 04/05/2024
166/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung từ năm 2024 04/05/2024
165/NQ-HĐND Nghị quyết Cho ý kiến về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2024
164/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 04/05/2024
163/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000 04/05/2024
162/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2024
161/NQ-HĐND Nghi quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2024
160/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 04/05/2024
159/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2024
158/NQ-HĐND Nghị quyết Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024 04/05/2024
157/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024 04/05/2024
156/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lỡ và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 02/02/2024
155/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 02/02/2024
154/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung từ năm 2024 02/02/2024
122/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức chi ngân sách Nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025 08/12/2023
121/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
120/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
119/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2024 - 2025 08/12/2023
118/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023 - 2025 08/12/2023
117/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
116/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
115/2023/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025 08/12/2023
114/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025 08/12/2023