TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
156/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lỡ và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 02/02/2024
155/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 02/02/2024
154/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung từ năm 2024 02/02/2024
122/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức chi ngân sách Nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025 08/12/2023
121/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
120/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
119/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2024 - 2025 08/12/2023
118/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023 - 2025 08/12/2023
117/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
116/2023/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
115/2023/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025 08/12/2023
114/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025 08/12/2023
113/2023/NQ-HĐND Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025 08/12/2023
153/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyênvà Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
152/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 08/12/2023
151/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 08/12/2023
150/NQ-HĐND Nghị quyết giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024 08/12/2023
149/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 08/12/2023
148/NQ-HĐND Nghị quyết về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách 08/12/2023
147/NQ-HĐND Nghị quyết về Đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà 08/12/2023
146/NQ-HĐND Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng 08/12/2023
145/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 08/12/2023
144/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 08/12/2023
143/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 08/12/2023
142/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 08/12/2023