Ngày 12/01/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các văn bản: Số 424/BNN-KTHT và số 428/BNN-KTHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi các văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

16:05 23/01/2024

Ngày 19/01/2024, Bộ Tài chính có Văn bản số 863/BTC-NSNN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

16:01 23/01/2024

Ngày 05/01/2024, Bộ Y tế có Văn bản số 63/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

15:59 23/01/2024

Ngày 05/01/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 59/BTNMT-PC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

15:57 23/01/2024

Ngày 29/12/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 7796/BNV-TL về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

15:56 23/01/2024

Ngày 25/12/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 7596/BNV-CCVC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

15:54 23/01/2024

Ngày 19/12/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 14558/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh tại Văn bản số 279/ĐĐBQH ngày 07/11/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

15:52 23/01/2024

Ngày 11/12/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 7264/BNV-TCBC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

15:48 23/01/2024

Ngày 12/12/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 14226/BGTVT-KHĐT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh tại Văn bản số 284/ĐĐBQH ngày 15/11/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

15:45 23/01/2024

Ngày 13/10/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 11263/BTC-HCSN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:43 23/01/2024

Ngày 09/10/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 10870/BTC-QLKT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:41 23/01/2024

Ngày 09/10/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 10913/BTC-NSNN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:39 23/01/2024

Ngày 27/09/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 4064/LĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:37 23/01/2024

Ngày 04/10/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 10660/BTC-TCT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:34 23/01/2024

Ngày 03/10/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 10566/BTC-QLG về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:32 23/01/2024

Ngày 02/10/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 5635/BNV-CQĐP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:30 23/01/2024

Ngày 04/10/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 10628/BTC-NSNN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:28 23/01/2024

Ngày 02/10/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 10488/BTC-HCSN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:24 23/01/2024

Ngày 29/9/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ có Văn bản số 3374/BKHCN-KHTC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:22 23/01/2024

Ngày 25/9/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Văn bản số 2978/BHXH-TST về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp, kiến nghị Bộ Công an trong chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để Bảo hiểm xã hội cập nhật thông tin đối với người lao động kê khai tham gia Bảo hiểm xã hội. Đoàn sao gửi Văn bản trả lời nêu trên, đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời thông tin để cử tri được rõ. Đồng thời, có đánh giá chất lượng nội dung trả lời, nếu nhận thấy chưa thỏa đáng, đề nghị phản hồi bằng văn bản gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

14:19 23/01/2024