Tài liệu Kỳ hoph thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII (Kỳ họp bất thường)
EmailPrintAa
12:18 19/08/2019

CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11

1. 255 Tờ trình về việc đề nghị bổ sung số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019

+ Phụ lục

+ Dự thảo Nghị quyết

2 . 4670.  Công văn về việc  quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

5430. Công văn về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

+ Dự thảo nghị quyết

3 . Tờ trình Về việc đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021

+ Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021 (thay thế Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND)

+ Dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 127.2018

4 . 258. Tờ trình Về việc đề nghị tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021

+ Dự thảo nghị quyết

5. 257. Về việc đề nghị quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung hạn mức, danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

+  Danh mục bổ sung Nghị quyết 120

+ Dự thảo nghị quyết

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

1. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021

2. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết​ về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Điều 1 Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 17/7/2019

BÁO CÁO THẨM TRA BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

1. Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung hạn mức, danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

3. Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc