Câu hỏi: Cử tri đề nghị tỉnh cần tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề nhằm đảm bảo về chất lượng; kiểm tra, giám sát tư cách pháp nhân, hoạt động của các tổ chức liên doanh liên kết đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, giới thiệu việc làm, môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động trên địa bàn; đánh giá lại loại hình liên kết đào tạo, có quy định bắt buộc gắn đào tạo với giải quyết việc làm nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tế của địa phương, khắc phục đào tạo tràn lan như hiện nay

14:00 30/03/2012

Câu hỏi: Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm và cơ bản các chế độ chính sách cho các đối tượng là người có công, dân công hoả tuyến, nạn nhân chất độc da cam, thanh niên xung phong, người cao tuổi,... còn tồn đọng theo đúng quy định của nhà nước?

13:59 30/03/2012

Câu hỏi: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trong nông nghiệp còn khó khăn; hiệu quả của chủ trương hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn chưa cao. Tỉnh cần có chiến lược ưu tiên đào tạo nghề và không ngừng nâng cao tay nghề cho con em Hà Tĩnh có đủ điều kiện về trình độ kỹ thuật để tiếp nhận vào làm ở các khu công nghiệp nhằm giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân; có chính sách hỗ trợ và kế hoạch đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với nhân dân vùng dự án gắn với các biện pháp hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tổ chức lại sản xuất để xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

13:57 30/03/2012