Để thực hiện chào hàng cạnh tranh với gói thầu mua sắm máy chủ, thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của đơn vị. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng tải thông tin mời thầu như sau:

15:09 16/11/2016

Để thực hiện chào hàng cạnh tranh với gói thầu mua sắm thiết bị CNTT phục vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo:

16:25 09/11/2016

Để thực hiện chào hàng cạnh tranh với gói thầu mua sắm máy chủ, thiết bị CNTT phục vụ hoạt động của đơn vị. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo:

16:17 09/11/2016