Ngày 21/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

14:57 06/10/2022

Ngày 21/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

14:47 06/10/2022

Thông tư 03/2022/TT-BXD hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 27/9/2022.

14:43 06/10/2022

Ngày 05/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2022/TT-BTP về mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với viên chức trợ giúp viên pháp lý.

14:40 06/10/2022

Ngày 03/10/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

14:38 06/10/2022

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.

14:36 06/10/2022

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

08:47 05/10/2021

Để tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế-xã hội, Chính phủ thống nhất ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/72021.

08:43 05/10/2021

Sắp tới sẽ có 05 quy định mới về chuyển mục đích sử đụng đất, về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... tại Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai (có hiệu lực từ 01/9/2021) mà người có nhà đất cần biết.

08:37 05/10/2021