TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 19
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
167/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 04/05/2024
166/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung từ năm 2024 04/05/2024
165/NQ-HĐND Nghị quyết Cho ý kiến về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2024
164/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024 04/05/2024
163/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000 04/05/2024
162/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2024
161/NQ-HĐND Nghi quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2024
160/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 04/05/2024
159/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2024
158/NQ-HĐND Nghị quyết Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024 04/05/2024
157/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024 04/05/2024