Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
EmailPrintAa
15:05 22/09/2016

I. BÁO CÁO TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND TỈNH

1. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2016

 

2. Báo cáo tình hình, nguyên nhân hậu quả của sự cố môi trường

 

3. Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công(Phụ lục)

 

4. Dự thảo ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh

 

5. Tờ trình danh mục các dự án khởi công mới 2017-2020

 

6. Tờ trình danh mục các dự án đầu tư theo tình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh

 

7. Dự thảo Về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 

 

8. Tờ trình về cơ chế chính sách cho thị xã Hồng Lĩnh

 

9. Về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng Thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020

 

10. Tờ trình quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  (Phụ lục kèm theo)

 

11. Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

12. Tờ trình về bãi bỏ chính sách cơ giới hóa nông nghiệp

 

13. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách cơ giới hóa trong nông nghiệp

 

14. Dự thảo Nghị quyết Về việc bãi bỏ Khoản 1, Điều 17, Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới”

15. Tờ trình về đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học

 

16. Dự thảo NQ về việc thông qua Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và    doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm     2020 và  những  năm tiếp theo

17. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

18. Dự thảo NQ Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

19. Tờ trình về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020

 

20. Dự thảo NQ Về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020

21. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều 1 của Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND ngày 12/02/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2017

 

22. Dự thảo NQ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND ngày 12/2/2015  của HĐND tỉnh  về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2017

 

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

I. Báo cáo thẩm tra Ban kinh tế ngân sách

 

1.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hà Tĩnh

 

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017-2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng Thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020

 

4. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án

đầu theo hình thức đối tác công trên địa bàn thành phố Tĩnh

 

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và than bùn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

6. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo 

 

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

​8. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trong nông nghiệp tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh

 

II. Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế

 

1. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 162/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh 

 

III. Báo cáo thẩm tra Ban văn hóa - xã hội

 

1. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

 

Tải toàn bộ tài liệu tại đây
 

 


    Ý kiến bạn đọc