Tài liệu Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
10:18 23/03/2020

1. Chương trình kỳ họp thứ XIII

2. Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020

- Dự thảo Nghị quyết

3. 8588 Tờ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

-  8223 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- 8267 quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

- Dự thảo Nghị quyết

4. 94 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

- Phụ lục

- Dự thảo Nghị quyết

5. 85 Về việc đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn

- Dự thảo Nghị quyết

6. 87 Về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức  chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

7. 93 ban hành Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Dự thảo NQ

8. 68 Về việc phân bổ dự toán vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

- Dự thảo NQ

9. 1665 xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh,
tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo NQ

10. Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Báo cáo thẩm tra Ban KTNS

1. 115 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

2 . 106 Báo cáo thẩm tra về việc phân bổ dự toán vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

3 107 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

4. 118. Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách

5 . 109 Báo cáo  thẩm tra về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

6 . 110. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020

7 . 113. Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị​ tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế

111 Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợđối với Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên thường trực các xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn

112. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo thẩm tra Ban Văn hóa - Xã hội

119. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch và một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

63. Báo cáo Tài chính nhà nước  tỉnh Hà Tĩnh năm 2018

Tải toàn bộ tài liệu


    Ý kiến bạn đọc