TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Ky hop thu 17
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
153/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyênvà Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 08/12/2023
152/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 08/12/2023
151/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 08/12/2023
150/NQ-HĐND Nghị quyết giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024 08/12/2023
149/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 08/12/2023
148/NQ-HĐND Nghị quyết về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách 08/12/2023
147/NQ-HĐND Nghị quyết về Đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà 08/12/2023
146/NQ-HĐND Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng 08/12/2023
145/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 08/12/2023
144/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 08/12/2023
143/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 08/12/2023
142/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 08/12/2023
141/NQ-HĐND Nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 08/12/2023
140/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh Nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách 08/12/2023
139/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ từ năm 2024 06/12/2023
138/NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 06/12/2023
137/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 08/12/2023