Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh nghiên cứu, ban hành quy định, hướng dẫn về việc lắp đặt, vận hành camera an ninh gắn liền với định hướng xây dựng thành phố thông minh, hạn chế đầu tư lãng phí