Đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ; bố trí vốn đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa một số công trình, dự án quan trọng, cấp thiết trên địa bàn