Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:35 26/09/2023

Câu hỏi 9. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng và quy hoạch ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà để đúng với hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình và các loại đất của xã quản lý (Cử tri huyện Nghi Xuân).

Trả lời:

Năm 2013, trong quá trình quản lý đất rừng trên địa bàn huyện Nghi Xuân có một số thay đổi về ranh giới, diện tích so với số liệu quy hoạch 3 loại rừng năm 2006 (Quyết định số 3209/UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh), lý do: có một số diện tích đã được chuyển mục đích sang thực hiện các dự án nhưng chưa được cập nhật, một số diện tích bị biển xâm thực, thay đổi dòng chảy lấn vào đất lâm nghiệp, một số diện tích đất ở, nghĩa trang,.... đang nằm trong quy hoạch 3 loại rừng. Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Nghi Xuân, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1248/UBND-LN ngày 23/4/2013 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng khu vực ven biển huyện Nghi Xuân đảm bảo phù hợp với thực tế.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 22/01/2014, trong đó giao UBND huyện Nghi Xuân tăng cường quản lý nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức thực hiện đóng mốc, quản lý mốc ranh giới 3 loại rừng giữa quy hoạch phòng hộ và quy hoạch sản xuất; chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện nghiêm quy hoạch theo đúng quy định. Năm 2014, UBND huyện Nghi Xuân đã tổ chức đóng mốc phân định ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ và quy hoạch rừng sản xuất theo đúng quy định (tổng có 100 mốc từ mốc NX 1 đến NX 100, mỗi mốc cách nhau từ 35 m đến 400 m, có toạ độ từng mốc kèm theo và bàn giao cho UBND các xã quản lý)

Từ đó đến nay quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Nghi Xuân cơ bản ổn định; năm 2019 thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng UBND tỉnh đã tích hợp quy hoạch 3 loại rừng ven biển huyện Nghi Xuân (Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 22/01/2014) vào Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 để quản lý, tổ chức thực hiện theo quy định. Hiện quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Theo quy định, sau khi Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được phê duyệt; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, tham mưu bãi bỏ Quy hoạch 3 loại rừng theo hướng dẫn của Bộ tại Văn bản số 8534/BNN-TCLN ngày 20/12/2022.

Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy định pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nghi Xuân tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh ( trên bản đồ, ngoài thực địa chi tiết đến tiểu khu, lô, khoảnh) đến tận thôn, xóm và người dân biết, chấp hành; hướng dẫn chủ rừng, tổ chức, cá nhân sử dụng đất rừng thực hiện quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng phát triển rừng theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan. Quá trình quản lý, nếu thực hiện các công trình, dự án trên đất lâm nghiệp phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, rừng theo quy định của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan trước khi triển khai thực hiện dự án.

ĐN

    Ý kiến bạn đọc