Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:38 26/09/2023

Câu hỏi 13. Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng (Cử tri huyện Kỳ Anh).

Trả lời:

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng là dự án đa mục tiêu, nhiệm vụ và phức tạp, liên quan về tính chất kỹ thuật, nguồn vốn, cơ chế chính sách, hình thức đầu tư....; dự án đã triển khai từ lâu nhưng một số hạng mục đang còn dở dang, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng hạng mục lòng hồ Rào Trổ.

Hiện nay đã quá thời hạn áp dụng cơ chế hỗ trợ từ nguồn NSNN để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án theo quy định. Để tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống của người dân trong phạm vi vùng bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời đầy nhanh tiến độ thực hiện dự án; UBND tỉnh đã và đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan soát xét, nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền xem xét theo hướng xây dựng chính sách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án và cân đối huy động nguồn lực để thực hiện giải phóng mặt bằng tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án trong thời sớm nhất.

BBT

    Ý kiến bạn đọc