Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:37 26/09/2023

Câu hỏi 11. Hiện nay việc huy động nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn phát triển du lịch gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh quan tâm, có cơ chế hỗ trợ (Cử tri huyện Nghi Xuân).

Trả lời:

Huyện Nghi Xuân được phê duyệt xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, huyện Nghi Xuân đã được ưu tiên về tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022” ; Ngoài ra, còn được ưu tiên trong phân bổ vốn nông thôn mới hằng năm, hưởng các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 và Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách tỉnh.

Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Nghi Xuân chủ trì, phối hợp với các sở, ngành phụ trách tiêu chí để rà soát cụ thể các nội dung, công việc cần thực hiện để đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời có các giải pháp, lộ trình cụ thể để huy động nguồn lực thực hiện đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương.

BBT

    Ý kiến bạn đọc