Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:37 26/09/2023

Câu hỏi 12. Đề nghị tỉnh xem xét tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất để lại cho cấp xã để đảm bảo nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương hiện nay (Cử tri huyện các Lộc Hà, Nghi Xuân).

Trả lời:

Nguồn thu ngân sách xã từ tiền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025 thực hiện theo Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về việc phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, cụ thể [1] .

Căn cứ Điểm a Khoản 7 Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước quy định về nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách, trong thời kỳ ổn định ngân sách “Không thay đổi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách”. Do vậy, việc đề nghị tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất để lại cho cấp xã đã được quy định tại Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND là chưa phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, nguồn thu tiền sử dụng đất được phân bổ cho các cấp ngân sách địa phương (trong đó ngân sách tỉnh đã bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn đến năm 2025); trong điều kiện thị trường bất động sản năm 2023 trầm lắng, ảnh hưởng tiến độ, chỉ tiêu thu ngân sách (tiền đất đạt thấp), ảnh hưởng kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và nông thôn mới nói riêng.

Vì vậy, việc đề nghị trên của các địa phương: Nghi Xuân, Lộc Hà là chưa phù hợp. Đề nghị các địa phương soát xét, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu ngân sách, lồng ghép các nguồn kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định hiện hành. Trong thời gian tới, cùng với đề xuất của các địa phương khác, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương.


[1] Thu từ quỹ đất tái định cư các dự án do tỉnh làm chủ đầu tư: NST 40%, NSH 50%, NSX 10%; huyện bình thường: NST 50%, NSH 40%, NSX 10%; Thu từ quỹ đất giao cho nhà đầu tư: NST 40%, NSH 50%, NSX 10% và huyện bình thường: NST 65%, NSH 30%, NSX 5%;…

BBT

    Ý kiến bạn đọc