Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (Nhiệm kỳ 2016-2021)
EmailPrintAa
16:06 09/11/2016

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG  

Nguyễn Thị Việt Hà

Chánh Văn phòng

 

Mail: vietha.dbnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0919.969.758

Trần Tuấn Nghĩa Phó Chánh Văn phòng
 

Mail: trantuannghia.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.438.899

PHÒNG TỔNG HỢP

 

Mai Đình Nông

Trưởng phòng
 

Mail: maidinhnong.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0912.037.063

Bùi Thị Hồng Sâm

P. Trưởng phòng

 

Mail: buihongsam.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0983.070.404

Phan Trung Kiên

P. Trưởng phòng
 

Mail: phanxuankien.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0945.235.666

Nguyễn Việt Dũng

Chuyên viên
 

Mail: nguyenvietdung.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0978.586.342

Đặng Thế Anh

Chuyên viên
 

Mail: dangtheanh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0913.936.186

Trương Quang Đức

Chuyên viên
 

Mail: truongquangduc.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0934.477.299

Lê Ngọc Hà

Chuyên viên
 

Mail: lengocha.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0912.070.574

Trương Thị Liên

Chuyên viên

 

Mail: truongthilien.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0948. 139.488

Đặng Thị Quỳnh

Chuyên viên

 

Mail: dangthiquynh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0948.802486

PHÒNG HC-TC-QT

 
Nguyễn Đình Tình

Trưởng phòng

 

Mail: nguyendinhtinh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0903.450.268

Trần Đình Thắng

P. Trưởng phòng

 

Mail: trandinhthang.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.071.132

Vũ Thế Vinh

P. Trưởng phòng

 

Mail: vuthevinh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0973.993.399

Lê Thị Hà

Văn thư

 

hdndtinh@hatinh.gov.vn

02393.853032

Fax: 02393.859162

TRUNG TÂM THÔNG TIN

 
Trần Đình Tuấn

Giám đốc

 

Mail: trandinhtuan.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.294.216

Hoàng Văn Nam

Chuyên viên

 

Mail: hoangvannam.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0982.467.535

Đặng Xuân Nam

Chuyên viên

 

Mail: dangxuannam.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.933.778

Hồ Thị Thu Hiền

Chuyên viên

 

Mail: hohien.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0975.891.954

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Chuyên viên

 

Mail: nguyenxuanhoa.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0972.533.366

Lưu Văn Thành

Chuyên viên

 

Mail: luuvanthanh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0917.356.722

Lê Thị Huyền Trang

Chuyên viên

 

Mail: lehuyentrang.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0948.279.587

 

 

 


    Ý kiến bạn đọc