Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, trung tâm thông tin thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
EmailPrintAa
15:09 15/03/2017


Ý kiến bạn đọc