Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:28 26/09/2023

3.5. Sớm giải ngân nguồn kinh phí thưởng cho 21 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của huyện Đức Thọ; xem xét việc công nhận tiêu chí nước sạch đối với các địa phương chưa có nhà máy nước tập trung nhưng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng máy lọc nước đạt trên 60% (Cử tri huyện Đức Thọ). 3.5.1. Sớm giải ngân nguồn kinh phí thưởng cho 21 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của huyện Đức Thọ.

Trả lời:

Thực hiện Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 13/06/2022 phê duyệt Kế hoạch kinh phí thực hiện Chính sách nông thôn mới năm 2022, trong đó giao kế hoạch kinh phí cho huyện Đức Thọ thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu, với kinh phí là 2.700 triệu đồng, tương ứng 09 KDC.

Tuy nhiên, hiện nay địa phương đề nghị hỗ trợ cho 21 KDC đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt kế hoạch được giao 12 KDC. Tiếp thu ý kiến của Cử tri, UBND tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu các giải pháp để hỗ trợ địa phương trong khả năng cân đối ngân sách tỉnh theo đúng quy định.

BBT

    Ý kiến bạn đọc