Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:30 26/09/2023

3.5.2. Xem xét việc công nhận tiêu chí nước sạch đối với các địa phương chưa có nhà máy nước tập trung nhưng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng máy lọc nước đạt trên 60% (Cử tri huyện Đức Thọ).

Trả lời:

Theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022, trong đó quy định tiêu chi nước sạch: Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥ 45% (≥20% từ hệ thống cấp nước tập trung). Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: (i) Chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung ≥55%; (ii) Chỉ tiêu 18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít; (iii) Chỉ tiêu 18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững ≥30%.

Tuy vậy, đến nay việc đáp ứng tiêu chí về nước sạch gặp rất nhiều khó khăn, do Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Chính phủ không quy định tính hộ gia đình sử dụng máy lọc nước nhỏ lẻ đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Trước bất cập đó, UBND tỉnh đang tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh bổ sung, sửa đổi quy định của chỉ tiêu 18.1 (Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung) của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) với nội dung: “UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung” .

Ngày 8/6/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 3723/BNN-VPĐP ngày 08/6/2023 về góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện (tại Quyết định số 318/QĐ-TTg và Quyết định số 320/QĐ-TTg) và bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 gửi các địa phương. Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp ý kiến các sở, ngành và địa phương và tham mưu UBND tỉnh tỉnh có văn bản góp ý đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT (tại Văn bản số 1726/SNN-PTNT ngày 26/6/2023). Thời gian tới, trường hợp có Quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được ban hành, UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành chuyên môn tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu “Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung” đối với xã nông thôn mới, NTM nâng cao đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa điều chỉnh tiêu chí thì vẫn phải thực hiện theo đúng quy định.

ĐN

    Ý kiến bạn đọc