Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:31 26/09/2023

Câu hỏi 4. Hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có giải pháp khắc phục (Cử tri huyện Đức Thọ).

Trả lời:

Hiện nay, toàn tỉnh có 544 HTX nông nghiệp (theo báo cáo của các địa phương). Về xếp loại HTX: có 260 HTX hoạt động khá, tốt (chiếm 48%), 154 HTX trung bình (chiếm 28%), 62 HTX yếu kém (chiếm 11%), 23 HTX chưa đủ thời gian đánh giá (chiếm 4%), 45 HTX  ngừng hoạt động (chiếm 8%).

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã nói riêng; UBND tỉnh đã tham mưu, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Thông qua các cơ chế, chính sách, đã từng bước củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp, xuất hiện nhiều HTX hoạt động kiểu mới với sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú, mạnh dạn đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; giải quyết tạo được việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương nghiên cứu phương án để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, đồng thời tháo gỡ các khó khăn của các HTX.

BBT

    Ý kiến bạn đọc