Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:31 26/09/2023

Câu hỏi 5. Đề nghị tỉnh sớm ban hành hướng dẫn hồ sơ, thủ tục mua sắm giống cây trồng, vật nuôi và các loại vật tư liên quan trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Cử tri huyện Hương Khê).

Trả lời:

Ngày 24/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2022/TT-BTC về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2022/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính góp ý dự thảo các thông tư sửa đổi, bổ sung gửi Bộ Tài chính ( Văn bản số: 2615/STC-NSHX ngày 22/6/2023, 2658/STC-NSHX ngày 23/6/2023 ). Sau khi Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư nêu trên; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện.

BBT

    Ý kiến bạn đọc