Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:18 26/09/2023

3.1.2. Ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung như: Hỗ trợ UBND xã để kiểm tra, giám sát dịch bệnh; chính sách phát triển làng nghề; chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm...(Cử tri huyện Hương Khê).

Trả lời:

Về hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ đã được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND, ngoài ra một số Sở, ngành đã có Văn bản hướng dẫn cụ thể thêm theo lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể:

- Chính sách hỗ trợ UBND xã để kiểm tra, giám sát dịch bệnh (Khoản 5, Điều 6): Quy trình thực hiện được quy định tại phần B.II.6.a Tiểu mục 1 Mục 2 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND.

- Chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề (Khoản 1, Điều 9): Quy trình thực hiện được quy định tại phần B.VI.1.a Tiểu mục 1 Mục 2 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND; đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 419/SNN-PTNT ngày 14/3/2022 về Hướng dẫn xây dựng phương án, dự toán trình thẩm định gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP (Điều 13,14): Quy trình thực hiện được quy định tại phần I Tiểu mục 4 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND; hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo liên ngành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài chính - Sở Công Thương - Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

BBT

    Ý kiến bạn đọc