Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:19 26/09/2023

3.1.3. Sớm có hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan về điều kiện nghiệm thu, phê duyệt hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất (Cử tri huyện Cẩm Xuyên).

Trả lời:

Qua theo dõi tình hình thực hiện mô hình thí điểm về tập trung, tích tụ ruộng đất tại các địa phương; một số địa phương đề nghị nghiệm thu chính sách hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tuy nhiên, hồ sơ và các điều kiện để được nghiệm thu chưa đảm bảo theo quy định.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản đề nghị các địa phương thực hiện đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nghiệm thu chính sách hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất ( Văn bản số 903/STNMT-ĐĐ1 ngày 14/3/2023 ); đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan về điều kiện nghiệm thu, phê duyệt hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất đảm bảo theo quy định, thẩm quyền.

BBT

    Ý kiến bạn đọc