Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:20 26/09/2023

3.1.4. Tại Khoản 2, Điều 5 của Nghị quyết, xem xét tăng mức hỗ trợ phá bỏ bờ thửa, di dời mồ mả, san phẳng mặt ruộng và đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất tại vùng tích tụ có quy mô liền vùng tối thiểu đối với đất trồng lúa 10 ha, đối với đất trồng cây lâu năm khác 5ha (Cử tri huyện Lộc Hà, Hương Sơn).

Trả lời:

Trên cơ sở triển khai thực hiện thí điểm mô hình tập trung, tích tụ ruộng đất tại các địa phương, ngày 10/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Công tác kiểm tra, soát xét, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại các địa phương (gọi tắt là Đoàn Công tác) với đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn; theo đó, Đoàn Công tác đã tiến hành kiểm tra, làm việc với các địa phương để soát xét, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại vướng mắc và kiến nghị đề xuất của các địa phương. Hiện nay, Đoàn Công tác đang tổng hợp kết quả làm việc tại các địa phương và xem xét tính hiệu quả, tính phù hợp của mỗi phương thức tập trung, tích tụ ruộng đất đối với điều kiện tự nhiên cụ thể ở từng địa phương để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh. Đối với nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, UBND tỉnh đang chỉ đạo Đoàn Công tác nghiên cứu, tiếp thu tổng hợp báo cáo, tham mưu theo quy định.

BBT

    Ý kiến bạn đọc