Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:23 26/09/2023

3.1.5. Sớm cấp kinh phí hỗ trợ việc mua tinh, vật tư cải tạo, phối giống bò chất lượng cao theo quy định của nghị quyết (Cử tri huyện Thạch Hà).

Trả lời:

UBND đã chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định; hằng năm chủ động rà soát, tham mưu sớm ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời; Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ, tham mưu phân bổ, cấp ứng kinh phí, thẩm định giá tinh và các loại vật tư phối giống, tham mưu thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để sớm tổ chức đấu thầu, hợp đồng mua tinh bò và các loại vật tư để tổ chức thực hiện.

3.2. Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 không quy định giới hạn số lượng thực hiện như khu dân cư mẫu, lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt, mô hình xử lý nước thải sinh hoạt; hỗ trợ di dời công trình vệ sinh 01 ngăn, 02 ngăn không hợp vệ sinh xây dựng công trình tự hoại... nhưng hằng năm, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện thấp hơn số lượng đăng ký của huyện nên nếu thực hiện vượt kế hoạch thì huyện phải tự bố trí kinh phí. Đề nghị tỉnh nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ (Cử tri huyện Hương Khê).

Trả lời:

Căn cứ quy định tại các mục I, II Phụ lục “Quy trình thực hiện, hồ sơ hỗ trợ” ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh đã quy định về trình tự xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch.

Căn cứ dự toán kinh phí HĐND, UBND tỉnh giao hằng năm, nhu cầu của các địa phương, đơn vị đề xuất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phụ trách lĩnh vực chính sách thực hiện thẩm định nhu cầu của địa phương (cụ thể: (1) khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định, (2) lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt, mô hình xử lý nước thải sinh hoạt, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, (3) mô hình xử lý nước thải sinh hoạt, do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định), (4) di dời công trình vệ sinh 01 ngăn, 02 ngăn không hợp vệ sinh xây dựng công trình tự hoại, do Sở Xây dựng thẩm định).

Theo đó, trên cơ sở kết quả thẩm định của các sở chuyên ngành, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp chung toàn tỉnh, gửi Sở Tài chính soát xét, tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách hằng năm tương ứng với nguồn kinh phí được HĐND tỉnh bố trí và được cân đối trong dự toán.

Vì vậy, căn cứ quyết định phê duyệt kế hoạch của UBND tỉnh, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã bám sát kế hoạch kinh phí được phê duyệt để triển khai thực hiện; trường hợp vượt kế hoạch tỉnh giao thì địa phương chủ động sử dụng kinh phí cấp mình thực hiện.

ĐN

    Ý kiến bạn đọc