Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:25 26/09/2023

3.3. Bố trí đủ 100% kinh phí hỗ trợ các chính sách đã được thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với các địa phương vượt chỉ tiêu tỉnh phân bổ theo kế hoạch đầu năm của UBND tỉnh (Cử tri huyện Hương Sơn); 3.3.1. Bố trí đủ 100% kinh phí hỗ trợ các chính sách đã được thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

Trả lời:

Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực năm 2021. Vì vậy, việc đề xuất bố trí đủ 100% kinh phí hỗ trợ các chính sách đã được thực hiện trong năm 2022 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh là chưa phù hợp. Riêng kinh phí hỗ trợ chính sách năm 2021 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh cấp đủ cho 13/13 huyện, thành phố, thị xã tại Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh.

BBT

    Ý kiến bạn đọc