Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
09:28 26/09/2023

Nghiên cứu có chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng tiêu chí cũng như nguồn lực đầu tư (Cử tri các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà).

Trả lời:

UBND tỉnh đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó đã có nội dung chính sách ưu tiên hỗ trợ các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cụ thể:

- Đối với chính sách hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới: Thưởng theo kết quả đầu ra đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Xã đạt chuẩn NTM nâng cao (thưởng 1,5 tỷ đồng/xã); Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (thưởng 02 tỷ đồng/xã). Ngoài ra, còn có các chính sách hỗ trợ công trình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình; hỗ trợ di dời công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn không hợp vệ sinh, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại; hỗ trợ Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước và KMNĐ, phục hồi mặt đường bê tông xi măng được áp dụng chung cho các xã, đề nghị địa phương hằng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chính sách hiệu quả, tăng nguồn lực cho các xã phấn dấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đối với chính sách huyện xây dựng nông thôn mới: Thưởng theo kết quả đầu ra đối với các huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (thưởng 07 tỷ đồng/huyện); Huyện đạt NTM kiểu mẫu (thưởng 05 tỷ đồng/huyện).

- Tỉnh đã có cơ chế hỗ trợ cho các huyện được lựa chọn xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 đối với huyện Nghị Xuân xây dựng huyện đạt chuẩn kiểu mẫu, các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc xây dựng huyện đạt chuẩn nâng cao theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Riêng đối với các địa phương còn lại như các huyện: Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Lộc Hà,… phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; đề nghị các địa phương tập trung cao huy động các nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chính sách trong Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nếu đạt chuẩn thì các huyện đều được thưởng theo kết quả đầu ra ( h uyện đạt chuẩn NTM nâng cao thưởng 07 tỷ đồng/huyện; huyện đạt NTM kiểu mẫu thưởng 05 tỷ đồng/huyện) .

ĐN

    Ý kiến bạn đọc